โซนเอเชีย : ทัวร์ไต้หวัน
โซนเอเชีย » ทัวร์ไต้หวัน

[P]IT ไต้หวัน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน TIGERAIR ม.ค.-มี.ค 2017 (ราคา 14,999)

กำหนดการเดินทาง : 17-20, 24-27 ก.พ.60 / 3-6, 10-13, 24-27 มี.ค. 60

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวินอู่, นมัสการอัฐิของพระถังซามจั๋ง, ชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอดีตผู้นำของไต้หวัน, นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[CU]XW EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N (ราคา 15,999)

กำหนดการเดินทาง : 04–08 ก.พ. 11–15 ก.พ.(วันมาฆบูชา) 18–22 ก.พ. 25ก.พ.-01มี.ค. 01–05 มี.ค. 04–08 มี.ค. 11–15 มี.ค. 18-22 มี.ค.

นำท่านสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์วัดจงไถฉานซื่อ ,ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, นำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง, นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ขนมพายสับปะรด, ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง , สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย่หลิ่ว ,ชม ตึกไทเป 101 ,

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[I]XW-T09 Taiwan Best Sell ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เจียวซี-กระเช้าเมาคง 5D3N ( ราคา 16,988 )

กำหนดการเดินทาง : 15-19 ก.พ., 18-22 ก.พ. , 25 ก.พ.-01 มี.ค. , 01-05 มี.ค. , 04-08 มี.ค., 08-12 มี.ค. , 11-15 มี.ค., 18-22 มี.ค. 21-25 มี.ค (เปิดเพิ่ม)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิว อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ,ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง , เมนูพิเศษ : Sea food เหย๋หลิ่ว ปลาประธานาธิบดี ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา , พักไทเปหรือเถาหยวน 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[CU]XW EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N (ราคา 16,999)

กำหนดการเดินทาง : 15 – 20 ก.พ. 2560 , 15 – 20 มี.ค. 2560

นำท่านสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์วัดจงไถฉานซื่อ ,ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, นำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง, นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ขนมพายสับปะรด, ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง , สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น, อุทยานเย่หลิ่ว ,ชม ตึกไทเป 101 ,อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป ,

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SMP]IT ST0.1 -TAIWAN TIGER PRO ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4D3N AUG - MAR 2017 (ราคาเริ่มต้น 17,900)

กำหนดการเดินทาง : 10-13 ก.พ. 60 (วันมาฆบูชา) , 23-26 ก.พ. 60 , 9-12 มี.ค. 60

ไหว้พระวัดจงไถ่ฉานซื่อ , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ , เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ขึ้น ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก , ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) , ชมเมืองเหยหลิ่ว สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SH]SHXWTPE1 ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5D3N (XW) ธ.ค.-มี.ค. 60 (ราคาเริ่มต้น 18,888)

กำหนดการเดินทาง : 25 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60 18-22 มีนาคม 60

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง, ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน, เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT), ชมเทศกาลโคมประจำปีซึ่งมีการ ปล่อยโคมลอย (4 ท่านต่อ 1 โคม)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[WS]XW-Seasonal Taiwan 5 Day Feb-Mar 17 (ราคาเริ่มต้น 18,900)

กำหนดการเดินทาง : 11-15 ก.พ. 60 4-8, 11-15, 18-22 มี.ค. 60

เดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป, อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน, เที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว (Yehliu Geopark)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SMP]BR ST0.3 TAIWAN EVA PROMOTION ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4D2N JAN - MAR 2017 (ราคา เริ่มต้น 18,999)

กำหนดการเดินทาง : 1 – 4 ก.พ. , 8 – 11 ก.พ. , 20 – 23 ก.พ. , 1 – 4 มี.ค. , 17 – 20 มี.ค. , 20 – 23 มี.ค.

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , เที่ยวชมเมืองเหย่หลิ่ว , ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ขึ้นตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก , ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]TPE-XW10 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5D3N ธ.ค 59-มี.ค 60 ( ราคาเริ่มต้น 18,900)

กำหนดการเดินทาง : 29 ม.ค. – 2 ก.พ. / 12 – 16, 19 – 23 ก.พ. / 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 3 – 7, 17 – 21, 24 – 28 ธ.ค. / 7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ม.ค., 28 ม.ค. – 1 ก.พ. / 4 – 8, 5 – 9, 18 – 22 ก.พ., 25 ก.พ. – 1 มี.ค. / 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 มี.ค. 21 -25 ธ.ค., 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. / 4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค. / 8 – 12, 15 – 19 มี.ค.

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน , ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง , ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) , อาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

  1 2 3