โซนเอเชีย : ทัวร์ลาว
โซนเอเชีย » ทัวร์ลาว

[G]LPQ-PG001 ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดือนมีนาคม 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคา 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 03-05 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 25-27 มี.ค. / 31 มี.ค.-02 เม.ย. 60

อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ , ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส , ชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ำโขง , ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง , ชม น้ำตกตาดกวางสี , ชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว , ชม วัดแสนสุขาราม , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]LPQ-PG002 ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดือนเมษายน 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคาเริ่มต้น 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 01-03 / 21-23 / 22-24 / 28-30 เม.ย. 60 , 06-08 / 07-09 / 08-10 เม.ย. 60 , 13-15 / 14-16 / 15-17 เม.ย. 60 , 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60

อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ , ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส , ชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ำโขง , ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง , ชม น้ำตกตาดกวางสี , ชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว , ชม วัดแสนสุขาราม , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]LPQ-PG003 ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดือนพฤษภาคม 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคาเริ่มต้น 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 05-07 / 06-08 / 10-12 พ.ค. 60 , 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-29 พ.ค. 60

อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ , ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส , ชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ำโขง , ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง , ชม น้ำตกตาดกวางสี , ชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว , ชม วัดแสนสุขาราม , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]LPQ-PG004 ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดือนมิถุนายน 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคา 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60

อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ , ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส , ชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้ำโขง , ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง , ชม น้ำตกตาดกวางสี , ชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว , ชม วัดแสนสุขาราม , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]VTE-PG001 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เดือนกุมภาพันธ์ 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคา 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 24-26 / 25-27 ก.พ. 60

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ , ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง , ชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร , อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ,

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]VTE-PG002 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เดือนมีนาคม 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคา 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 03-05 / 04-06 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 มี.ค. / 31 มี.ค.-02 เม.ย. 60

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ , ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง , ชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร , อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]VTE-PG003 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เดือนเมษายน 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคาเริ่มต้น 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 01-03 / 07-09 / 08-10 / 21-23 / 22-24 / 28-30 เม.ย. 60 , 06-08 เม.ย. 60 , 13-15 / 14-16 เม.ย. 60 , 15-17 เม.ย. / 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ , ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง , ชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร , อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]VTE-PG004 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เดือนพฤษภาคม 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) (ราคาเริ่มต้น 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 05-07 / 06-08 / 12-14 พ.ค. 60 , 10-12 พ.ค 60 , 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 พ.ค. 60

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ , ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง , ชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร , อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]VTE-PG005 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เดือน มิถุนายน 3D2N โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ราคา 14,900)

กำหนดการเดินทาง : 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ , ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง , ชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร , อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน , ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน , ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์