โซนเอเชีย : ทัวร์เทือกเขาหิมาลัย
โซนเอเชีย » ทัวร์เทือกเขาหิมาลัย

[I]8M41 อินเดีย Buddist Yangon 7D6N ( ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 บาท )

กำหนดการเดินทาง : 16 ก.พ.-1 มี.ค. 16-22 มี.ค.

เดินทางสู่ภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาและ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบไหว้บูชาสักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ชมบ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี เป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ เดินทางสู่เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่อายุกว่า 6,000 ปี ชมป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน ชมเจาคันธีสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ ล่องเรือแม่นํ้าคงคา ชมพิธีอรตีบูชาบูชาธาตุทั้ง 5 เดินทางสู่ลุมพิน ชมพุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน อินเดีย-เนปาล ชมสถานที่ ่ ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวันในอดีตเป็นอุทยาน ชมเสาอโศก และสระโบกขรณี เที่ยวเมืองกุสินารา เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ นมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์ ชมกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ชมปาวาลเจดีย์ เจดีย์สถานเมืองเวสาล ปฏิบัติธรรมภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหา โพธิ์พุทธคยา พาท่านเข้าสู่พม่า ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ชมพระเจดีย์โบตะตอง (เจดีย์โบดาทาวน์) นสกการะขอพร จาก ั “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) และเทพกระชบ

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์