โปรแกรมทัวร์ : [I]XW-T12 Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D4N Feb-Mar_17 (ราคาเริ่มต้น 19,988)
[I]XW-T12 Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D4N Feb-Mar_17 (ราคาเริ่มต้น 19,988)

[I]XW-T12 Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D4N Feb-Mar_17 (ราคาเริ่มต้น 19,988)

กำหนดการเดินทาง : 07-12 ก.พ. 60 , 22-26 ก.พ. 60 , 28ก.พ.-05 มี.ค. 60 , 14-19 มี.ค. 60

Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน

เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา  

6D4N

โดยสายการบิน NOK SCOOT ( XW )

 

  •  สนามบินดอนเมือง   
  • สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
  •  ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน -  ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้
  • เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  •  สนามบินเถาหยวน  -  สนามบินดอนเมือง
จองทัวร์ [I]XW-T12 Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6D4N Feb-Mar_17 (ราคาเริ่มต้น 19,988)